Ogólne warunki handlowe i użytkowania

z
4Players GmbH
Deelbögenkamp 4c
22297 Hamburg


- AG Hamburg, HRB 97615 -
USt.-ID: DE209487909
Zarządzanie: Phillip Schuster, Christian Müller, Rainer Rosenbusch

(dalej "4Players")

Telefon: +49 (40) 607742610
Telefaks: +49 (911) 28724625
E-Mail: info@4players.de

Stand 25.05.2018

Uwaga: Ważna uwaga:
Następujące Ogólne Warunki Handlowe zawierają ważne informacje dotyczące zgody użytkownika na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych związanych z działalnością gospodarczą (punkt 11).).

1. Zakres zastosowania
1.1 4Players świadczy wszystkie usługi, oferty, treści i produkty (ogólnie: usługi) bezpłatnie lub za opłatą na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych (OWH), które mogą być uzupełnione lub zmodyfikowane w indywidualnych przypadkach o specyficzne dla danego produktu OWH i opisy usług 4Players. O ile nie stwierdzono inaczej w opisach usług specyficznych dla produktów 4Players oraz w dodatkowych warunkach ogólnych, zastosowanie mają następujące postanowienia:
1.2 Niniejsze postanowienia regulują korzystanie z usług oferowanych przez 4Players. Ponadto, niniejsze warunki są wiążące dla sprzedaży i pośrednictwa w sprzedaży towarów i usług za pośrednictwem strony internetowej 4Players.
1.3 Registracja (nazwa użytkownika, hasło) jest wymagana do korzystania z niektórych usług (np. fora, czat, system My4Players, usługa hostingu serwera gier). 4Player zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o rejestrację bez podania przyczyn. Umowa z 4Players wchodzi w życie tylko wtedy, gdy 4Players umożliwia użytkownikowi uczestnictwo w danym serwisie wymagającym rejestracji. Niniejsza umowa jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez użytkownika w każdej chwili bez wypowiedzenia, chyba że specjalne warunki korzystania z usługi stanowią inaczej. Korzystanie w imieniu osób trzecich lub na rzecz osób trzecich i wielokrotna rejestracja osób fizycznych są wyraźnie zabronione.
1.4 Korzystanie z usług wymagających rejestracji może mieć miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik ma ukończone 18 lat lub posiada zgodę swojego przedstawiciela prawnego.

1,5Odmienne warunki ogólne użytkownika nie mają zastosowania.

2. 4Players (dalej "Usługi")
2,1 4Players to portal z grami, który oferuje gry ze wszystkich obszarów do pobrania. 4Players dostarcza informacji, trendów scenicznych i wiadomości o grach. Aby być zawsze na bieżąco, użytkownik ma również możliwość zapisania się na cotygodniowy newsletter.
2.2 Po zarejestrowaniu się w 4Players użytkownik ma dostęp do forów dyskusyjnych, czatów i stron z komentarzami, dzięki którym może aktywnie uczestniczyć.
2.3 4Players oferuje zbiór linków do platform sprzedaży firm trzecich w Internecie. W zakresie korzystania z usług poszczególnych firm obowiązują warunki poszczególnych firm. 4Players jedynie aranżuje kontakt z platformą sprzedaży firmy zewnętrznej, nie występując jako sprzedawca.
2.4 4Players organizuje konkursy, w których użytkownicy mogą brać udział. Losowanie nagród jest bez gwarancji, pracownicy 4Players i ich krewni są wykluczeni z udziału. Zapłata gotówką za nagrody niepieniężne nie jest możliwa. Wyraźnie zaznacza się, że korzystanie z usług 4Players lub usług jej partnerów w żaden sposób nie wpływa na szanse wygranej.
2.5 Ponadto 4Players oferuje program hostingowy, który zapewnia webmasterowi gry i/lub stronie internetowej społeczności niezbędne know-how, ponadprzeciętny potencjał marketingowy i niezbędną infrastrukturę do poprawy prezentacji i marketingu swojej strony internetowej (specjalne warunki korzystania z punktu 4).
2.6 Ponadto 4Players oferuje system poczty elektronicznej (specjalne warunki użytkowania w punkcie 5).
2.7 4Players oferuje system płatności online. Specjalne warunki użytkowania w sekcji 6.
2.8 Dla zamówień złożonych w sklepie internetowym 4Players specjalne warunki użytkowania w sekcji 7.
2.9 Ponadto 4Players oferuje "plac zabaw 4Players", dla którego obowiązują specjalne warunki użytkowania w sekcji 8.3.1 Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług 4Players.
3.2 Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia uzgodnionej opłaty. Jeśli użytkownik nie uiści opłat, 4Players ma prawo zablokować odpowiednią usługę. Blok zostanie zniesiony natychmiast po zaksięgowaniu kwoty zaległości na 4Players. Blokada nie zwalnia użytkownika z obowiązku zapłaty. Użytkownik gwarantuje, że informacje podane przez niego w związku z rejestracją (w szczególności adres i data urodzenia) są prawidłowe i kompletne. 4Players zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w przypadku naruszenia tego postanowienia. Użytkownik zastrzega sobie prawo do udowodnienia, że szkoda jest mniejsza niż szkoda zgłoszona. Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić 4Players o wszelkich zmianach w wymaganych danych. Jeśli użytkownik nie wywiąże się z tego obowiązku, ponosi odpowiedzialność za wszelkie niedogodności dla niego lub dla 4Players i ich partnerów. Dotyczy to również wyraźnie systemu My4Players, w szczególności informacji podawanych w ramach autoryzacji polecenia zapłaty (polecenie zapłaty, pobranie z karty kredytowej).
3.4 Użytkownik zobowiązuje się starannie przechowywać nazwę użytkownika i hasło oraz chronić je przed dostępem osób trzecich. Jeśli użytkownik nie wywiąże się z tego obowiązku, jest odpowiedzialny za wszelkie działania, które wynikają z nadużycia jego hasła przez osoby trzecie.
3,5 Zapewnia, że nie będzie rozpowszechniał żadnych treści istotnych z punktu widzenia prawa karnego w kontekście użytkowania (w szczególności fora dyskusyjne, czat, komentarze) oraz że nie będzie naruszał innych praw osób trzecich (w szczególności praw własności przemysłowej, prawa konkurencji i ogólnych praw osobistych). W szczególności zabronione jest rozpowszechnianie treści szkodliwych dla młodych ludzi, pornografii dziecięcej, ekstremizmu i rasizmu. 4Player zastrzega sobie prawo do usuwania treści z czatów w dowolnym momencie, jeśli jest to sprzeczne z prawem zwyczajowym, obraźliwe lub wrogie, sprzeczne z zasadami powszechnej komunikacji publicznej lub utrudnia użytkownikom komunikację ze sobą w sposób regulowany.
3.6 Jeśli 4Players dowie się o jakimkolwiek nieautoryzowanym działaniu użytkownika lub jeśli 4Players zostanie poinformowany o rzekomym nieautoryzowanym działaniu osoby trzeciej, 4Players przekaże dane osobowe organom ścigania i organom regulacyjnym w zakresie przewidzianym przepisami prawa. Jeśli przepisy prawne wymagają od 4Players sprawdzenia legalności transmisji lub reklamowanego działania, 4Players zastosuje się do tego.
3.7 Użytkownik przekaże 4Players wszelkie prawa do wykorzystania treści, które użytkownik wprowadzi na stronę 4Players w dowolny sposób (np. na forach, czacie) i tym samym zagwarantuje, że jest właścicielem wyłącznych praw autorskich. Użytkownik zabezpieczy 4Players na pierwsze żądanie przed wszelkimi roszczeniami wysuniętymi wobec 4Players w wyniku jakiegokolwiek naruszenia przez użytkownika w tym zakresie. 4Players zastrzega sobie prawo do nieodwołalnego i bez uprzedzenia wyłączenia odpowiedzialnego użytkownika z usług 4Players w przypadku jakiegokolwiek naruszenia, nieprawidłowego działania systemu lub użycia innego rodzaju, lub które jest zabronione przez niniejsze warunki. Ponadto 4Players ma prawo do usuwania wkładów od użytkowników bez podania przyczyn.
3.9 Użytkownik zwalnia 4Players z wszelkich roszczeń wobec 4Players wynikających z jakichkolwiek działań użytkownika lub osób trzecich, które mogą być przypisane użytkownikowi./span>
4.1 4Players oferuje usługi hostingowe serwera gier. 4Players udostępnia użytkownikowi serwery gier w Internecie. Użytkownik uiszcza opłatę za świadczenie usług hostingowych. Jest to niezależne od danego zastosowania. Ceny obowiązujące w momencie składania zamówienia są cenami aktualnymi, które można zobaczyć na stronie http://gameserver.4players.de. 4Player zastrzega sobie prawo do rozszerzenia, zmiany lub ulepszenia świadczonych usług. W szczególności, 4Player ma prawo w dowolnym momencie poprawić lub zmienić wybór lub odpowiednią wersję gier, modyfikacje lub dodatkowe narzędzia (AdminTools) lub system operacyjny, na którym opiera się usługa, zgodnie z postępem technicznym. Zakres udostępnianych gier jest ograniczony dostępnością jakichkolwiek zaawansowanych usług (np. licencji producentów gier). Użytkownik nie ma zatem prawa do udostępniania konkretnych gier lub ich wersji, modyfikacji, dodatkowych narzędzi lub systemów operacyjnych.
4.3 Użytkownik ma dostęp do własnego obszaru FTP, który może być wykorzystywany wyłącznie do administrowania serwerem wirtualnym. Niedozwolone jest wykorzystywanie obszaru FTP do wymiany plików z osobami trzecimi, do tworzenia kopii zapasowych danych lub do innych celów, które nie są bezpośrednio związane z administrowaniem serwerem wirtualnym. 4Player zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania wszelkich możliwych nadużyć, usunięcia danych z obszaru FTP według własnego uznania oraz do zgłaszania wszelkich nadużyć. 4Playerers udostępnia użytkownikowi osobny obszar FTP z plikami logów do pobierania plików logów, ale nie gwarantuje kompletności ani dokładności zawartości plików logów utworzonych przez serwery wirtualne w dowolnym momencie. 4Playerers nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie wynajętego serwera wirtualnego przez osoby trzecie, za wynikające z tego szkody i następstwa. Odnosi się to w szczególności do "przejęcia" lub hakowania serwerów komunikacji głosowej lub zakłócających, obraźliwych lub nielegalnych działań podczas gry na serwerach gry.
4,5 4Players gwarantuje średnią roczną dostępność serwerów wirtualnych na poziomie 98%. Nie obejmuje to czasów, gdy serwer nie jest dostępny z powodu problemów technicznych lub innych, które są poza kontrolą 4Players (siła wyższa, usterka osób trzecich, itp.). W przypadku gdy zagrożone jest bezpieczeństwo eksploatacji sieci lub utrzymanie integralności sieci, dostęp do usług może być tymczasowo ograniczony. Jeśli użytkownik zintegruje lub spróbuje zintegrować własne dane z serwerem za pośrednictwem udostępnionego obszaru FTP, nie ma gwarancji dostępności. 4Players nie gwarantuje funkcjonalności lub operacyjności jakichkolwiek funkcji, części programu, modyfikacji lub innych danych wprowadzonych przez samego użytkownika.
4.6 4Players ma prawo do czasowego wyłączenia usługi wirtualnego serwera dedykowanego dla celów konserwacyjnych i organizacyjnych. 48-godzinny okres wypowiedzenia jest podawany przez 4Players. Z komunikatu wyłączone są wyłączenia, które są konieczne w krótkim czasie z pilnych powodów lub wyłączenia w kontekście aktualizacji i poprawek, w szczególności gier, modyfikacji lub innego oprogramowania używanego przez 4Players. 4Player zwraca uwagę użytkownika na fakt, że regularna konserwacja serwisu (codziennie w godzinach od 4.00 do 10.00) i wynikająca z niej konieczność restartu serwerów może prowadzić do krótkich przerw w funkcjonowaniu gry.
4.7 Umowa na usługę hostingu serwera gier jest zawierana na uzgodniony minimalny okres czasu. Zostaje on automatycznie przedłużony o odpowiedni, uzgodniony później okres, chyba że zostanie wypowiedziany w ciągu uzgodnionego w umowie okresu. Wypowiedzenie musi być złożone na piśmie (nie w formie elektronicznej) pocztą lub faksem na odpowiedni, ważny adres w stopce redakcyjnej. Okresy powiadamiania obowiązujące użytkownika mają być powiadamiane przez niego za pośrednictwem systemu My4Players na stronie https://secure.4players.de/public/subscriptions/en_GB/4players/index dostępne w dowolnym momencie.

5 Specjalne warunki korzystania z systemu pocztowego 4Players
5.1 4Players nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wysłaniem wiadomości e-mail za pośrednictwem serwisu pocztowego 4Players. W szczególności, 4Players nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirusy w wiadomościach e-mail lub załącznikach. 4Playerers nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne treści rozpowszechniane za pośrednictwem poczty elektronicznej 4Players lub serwerów pocztowych 4Players.
5.2 4Players nie gwarantuje stałej dostępności usługi poczty elektronicznej lub prawidłowego wysyłania wiadomości. Prosimy również o zapoznanie się z sekcją 9.1.
5.3 4Players zwraca uwagę, że nie jest możliwe całkowite wykluczenie możliwości przechwytywania i/lub rejestrowania przez osoby trzecie wiadomości e-mail wysyłanych i odbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego 4Players. 4Players nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez nieautoryzowane przechwytywanie i/lub nagrywanie wiadomości e-mail, z wyjątkiem przypadku umyślnego lub rażącego zaniedbania.
5.4 4Players' e-mail service jest systemem transportu wiadomości elektronicznych i podobnie jak konwencjonalne usługi dostarczania poczty, podlega obowiązkowi zachowania i ochrony tajemnicy korespondencji, która jest chroniona prawem. 4Odtwarzacze sprawdzają zawartość poczty elektronicznej wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
5,5 4Odtwarzacze mają prawo do pomocy w dochodzeniu w sprawie podejrzenia naruszenia przepisów prawa karnego lub publicznego, prokuratury i organów regulacyjnych. Jeśli przepisy prawne wymagają od 4Players sprawdzenia legalności transmisji lub reklamowanej czynności, 4Players będzie stosować się do tego.
5.6 Po pierwszym nielegalnym użyciu serwisu e-mail, 4Players będzie uprawniony do wykluczenia użytkownika z serwisu e-mail.
5.7 Wiadomości e-mail usunięte przez użytkownika lub z powodu błędów technicznych lub siły wyższej nie mogą być przywrócone przez 4Players.
5.8 4Players ma prawo do dołączenia wiadomości reklamowej od partnera do każdego e-mail.
5.9 Konto pocztowe, które nie było używane przez użytkownika przez 180 dni, zostanie automatycznie usunięte po tym okresie. Wpisy, które w tym czasie były jeszcze na koncie pocztowym, są więc nieodwołalnie utracone. W takim przypadku użytkownik może być zmuszony do założenia nowej skrzynki pocztowej.

6 Specjalne warunki użytkowania systemu My4Players
6.1 4Players oferuje użytkownikowi system płatności online - zwany dalej Systemem My4Players lub My4Players. My4Players umożliwia użytkownikom płacenie za usługi oferowane za pośrednictwem portalu 4Players oraz za towary lub usługi zamawiane w sklepie internetowym 4Players. Płatność dokonywana jest za pomocą przelewu bankowego lub autoryzacji polecenia zapłaty na rachunek bieżący (debet bankowy) lub kartę kredytową. W przypadku korzystania z My4Players, wyraźne odniesienie do pkt. 1-3 i 9-12 niniejszych OWiZ. Ponadto obowiązują specjalne warunki użytkowania określone poniżej.
6.2 Partnerem umownym użytkownika dla wszystkich płatnych usług i towarów zakupionych za pośrednictwem 4Players jest 4Players GmbH.
6.3 Ponieważ warunki użytkowania dla poszczególnych usług dostępnych za pośrednictwem 4Players są różne, zostaną one przedstawione użytkownikowi oddzielnie na początku procesu płatności za daną usługę.6,5 Podczas procesu płatności użytkownik musi określić, z której z wyżej wymienionych metod płatności (punkt 6.1.) chce skorzystać. W przypadku płatności za pomocą polecenia zapłaty lub karty kredytowej, użytkownik musi podać do systemu dane swojego konta bankowego lub karty kredytowej. W odniesieniu do wszystkich danych zebranych podczas procesu rejestracji i płatności, odsyła się do sekcji 11.
6.6 4Players nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności poniesione przez użytkownika w wyniku podania nieprawidłowych informacji podczas rejestracji lub przetwarzania płatności lub utraty danych użytkownika. Jeżeli ściągnięcie należności nie powiedzie się z przyczyn leżących w zakresie odpowiedzialności użytkownika, 4Players może pobrać opłatę w wysokości 8,- EUR plus VAT w ustawowej wysokości za dodatkowe poniesione koszty, w szczególności opłaty za obciążenie zwrotne. W przypadku, gdy użytkownik zainicjuje zwrotną notę obciążeniową w swoim banku i jednocześnie sam wystąpi z roszczeniem wobec 4Players, 4Players może pobrać opłatę w wysokości 16,- EUR plus VAT w ustawowej wysokości za szkodę poniesioną w wyniku podwójnego dochodzenia roszczenia. Użytkownik ma prawo udowodnić 4Players, że nie poniósł żadnych szkód lub poniósł mniejsze straty. Przepisy, o których mowa w niniejszym punkcie, stosuje się odpowiednio do płatności kartą kredytową w systemie polecenia zapłaty.
6,7 Jeżeli w kontekście korzystania z 4Payment podane zostaną fałszywe informacje, spowoduje to natychmiastowe zablokowanie dostępu do 4Payment. 4Players zastrzega sobie również prawo do złożenia skargi karnej. W przypadku niewłaściwego wykorzystania 4Players 4Players, użytkownik zrekompensuje 4Players wszelkie wynikające z tego szkody, a także zrekompensuje 4Players wszelkie niedogodności, które mogą wyniknąć z jego działań szkodliwych. Odpowiedzialność użytkownika jest ograniczona do tych przypadków, za które jest on odpowiedzialny.
6.9 Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z punktem 10.

7 Specjalne warunki użytkowania dla sklepów internetowych 4Players
7.1 Zakres stosowania
4Players realizuje wszystkie zamówienia klientów na podstawie następujących specjalnych warunków użytkowania dla sklepu internetowego 4Players. W przypadku korzystania ze sklepu internetowego 4Players GmbH należy również zwrócić uwagę na punkty od 1. do 3. oraz od 9. do 12. niniejszych OWH.
7.2 Zawarcie umowy
7.2.1 Wszystkie informacje i ceny podane przez 4Players GmbH nie są wiążące, a oferty mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Umowa sprzedaży przedmiotu(ów) zostanie zawarta, gdy tylko 4Players potwierdzi dostawę towaru pocztą elektroniczną. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi zawarcia umowy.
7.2.2 Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego sprawdzenia potwierdzenia otrzymania zamówienia pod kątem błędów i w razie potrzeby zgłoszenia ich drogą mailową.
7.2.3 4Player nie może zagwarantować stałej dostępności zamówionych pozycji. Jeżeli dostawca 4Players nie wywiąże się z dostawy, 4Players nie będzie w stanie potwierdzić dostawy towarów, dlatego też umowa nie zostanie zawarta zgodnie z 7.2.1. W takim przypadku użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany, że zamówiony artykuł nie może zostać dostarczony.
7.3 Dostawa
Towar zostanie dostarczony użytkownikowi na adres wskazany przez użytkownika lub udostępniony do pobrania w formie cyfrowej przez użytkownika, w zależności od zamówienia. W tym ostatnim przypadku, użytkownik otrzyma klucz licencyjny pocztą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail. Daje to użytkownikowi dostęp do zamówionego przez niego produktu. Pobranie gry jest możliwe przy maksymalnej prędkości połączenia internetowego użytkownika (nie wliczone w cenę).
7.4 Warunki płatności
4Gracze mogą zaakceptować tylko metody płatności oferowane w zamówieniu. Cena zakupu jest płatna natychmiast po dostawie. 4Players zwraca uwagę, że użytkownik jest domyślnie ustawiony najpóźniej w przypadku, gdy nie dokona płatności w ciągu 30 dni od terminu płatności i otrzymania faktury. 4Odtwarzacze mają prawo do odstąpienia od umowy kupna, jeśli użytkownik zalega z zapłatą. 4Player zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za upomnienia w przypadku opóźnienia w płatności. Aby zabezpieczyć się przed ryzykiem kredytowym, 4Players zastrzega sobie również prawo do dostarczenia zamówionego towaru wyłącznie za pobraniem, w zależności od wypłacalności. Szczególne warunki użytkowania systemu My4Players (GTC poz. 6.)
7.5 Zastrzeżenie własności
Dostarczony towar pozostaje własnością 4Players.
7.6 Gwarancja
Rachunki użytkownika z tytułu wad towaru podlegają przepisom ustawowym.
7.7 Prawo do odwołania
Użytkownik ma prawo do odwołania zgodnie z punktem 10..

8 Specjalne warunki użytkowania dla 4Players Spielewiese
8.1 Zakres
4Players oferuje z "4Players Spielewiese" gry jedno- i wieloosobowe, a także MMOG-y. 4Players realizuje wszystkie zamówienia klientów w tym zakresie na podstawie następujących specjalnych warunków użytkowania. Dodatkowo, wyraźne jest odniesienie do punktów 1-3 oraz 9-12 niniejszych OWH dla use.
8.2 Wymagania rejestracyjne
Gry wieloosobowe i MMOG wymagają rejestracji. Użytkownik musi podać wszystkie dane wymagane do rejestracji, w tym podać prawidłowy adres e-mail. Adres e-mail podany przez użytkownika jest adresem rozliczeniowym. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wszystkich wiadomości e-mail wysyłanych przez 4Players w celu uzyskania członkostwa. 4Player powiadamia użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o akceptacji umowy członkowskiej. Zawiera on również dane logowania użytkownika.
8.3 Konta Premium / Items / Subskrypcja
Niektóre MMOG są bezpłatne, podczas gdy inne wymagają opłaty. W darmowych MMOG-ach, użytkownik ma do dyspozycji tzw. konta premium lub pozycje za pieniądze.
8.3.1 Konta premium nie oferują żadnych korzyści związanych z grą, a raczej dodatkowe funkcje, które mają na celu zwiększenie zabawy w grze. Może to obejmować, na przykład, wyświetlanie zdjęć zawodników i możliwość wgrania logo klubu. Konta Premium są zawierane na określony czas i nie są automatycznie odnawiane. Ich czas trwania i wynagrodzenie mogą się różnić w zależności od MMOG. Użytkownik zostanie o tym poinformowany po zapisaniu się na konto premium.
8.3.2 Niektóre MMOG oferują użytkownikowi elementy. Użytkownik może albo kupić pakiet z walutą w grze do wykorzystania w grze do zakupu przedmiotów, albo kupić je bezpośrednio bez kupowania waluty w grze najpierw.
8.3.3 Płatne MMOG mogą być odtwarzane poprzez wykupienie abonamentu. Ich minimalny okres obowiązywania i rekompensata mogą się różnić w zależności od MMOG. Zostanie to zakomunikowane użytkownikowi w momencie wykupienia abonamentu. Okres abonamentu jest automatycznie przedłużany o kolejny i kolejny okres minimalny po jego upływie, chyba że abonament zostanie anulowany przez użytkownika lub przez 4Players na cztery (4) tygodnie przed końcem odpowiedniego okresu rozliczeniowego.
8.4 Zawarcie umowy na korzystanie z MMOG-ów
8.4.1 Ofertę zawarcia umowy na korzystanie z MMOG-ów, opisaną w punkcie 8.3, składa Użytkownik wybierając żądany typ umowy. Cena żądanego rodzaju umowy jest wyświetlana użytkownikowi online przed wywołaniem. Umowa z użytkownikiem zostanie zawarta, gdy tylko 4Players potwierdzi wniosek użytkownika przez e-mail.
8.4.2 Wszystkie informacje i ceny podane przez 4Players są niewiążące i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
8.4.3 Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego sprawdzenia potwierdzenia otrzymania zamówienia pod kątem błędów oraz, w razie potrzeby, zgłoszenia ich za pomocą e-mail.
8.4.4 4 Gracze nie mogą zagwarantować stałej dostępności oferowanych gier. W takim przypadku użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany, że zamówiony artykuł nie może zostać dostarczony.
8.5 Warunki płatności
8.5.1. Wynagrodzenie, które użytkownik zapłaci za abonament, jest określone w umowie użytkownika. Za wyszukiwanie przedmiotów lub funkcji, które nie są objęte abonamentem, należy zapłacić oddzielne wynagrodzenie zgodnie z cennikiem dostawcy obowiązującym w momencie wyszukiwania. Cena poszczególnych elementów lub funkcji jest wyświetlana użytkownikowi online przed ich wywołaniem.
8.5.2. 4Player może zaakceptować tylko metody płatności oferowane w zamówieniu. Płatności można dokonać za pomocą natychmiastowego przelewu bankowego, karty kredytowej lub polecenia zapłaty. Aby to zrobić, użytkownik musi się najpierw zarejestrować. Dodatkowo, 4Players oferuje użytkownikowi opcję płatności przez telefon lub Paypal, dla których rejestracja nie jest wymagana.
8.6 default
Opłata abonamentowa jest płatna natychmiast po zawarciu umowy. 4Players zwraca uwagę, że użytkownik jest domyślny najpóźniej w przypadku, gdy nie dokona płatności w ciągu 30 dni od terminu płatności. 4Odtwarzacze mają prawo do odstąpienia od umowy z użytkownikiem, jeśli użytkownik zalega z zapłatą. 4Player zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za przypomnienia w przypadku opóźnienia w płatności.
8.6 Prawo do anulowania
Użytkownik ma prawo do anulowania zgodnie z punktem 10. to.

9 Liability
9.1 4Players nie gwarantuje stałej dostępności swoich usług. 4Odtwarzacze są odpowiedzialni za szkody, bez względu na podstawę prawną, ale w szczególności za szkody wynikające z niedostępności usług, tylko w przypadku rażącego zaniedbania lub umyślnego działania. W przypadku lekkiego zaniedbania, odpowiedzialność ogranicza się do naruszenia istotnych zobowiązań umownych (zobowiązanie kardynalne) oraz typowych szkód, które można było przewidzieć w momencie zawierania umowy.
9.2 4Player nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne treści i wiadomości, w szczególności te, które wpływają na prawa osób trzecich, zamieszczane przez użytkowników za pośrednictwem forów dyskusyjnych, czatów, itp. na stronie internetowej 4Players są odpowiedzialni tylko wtedy, gdy 4Players jest świadomy treści i jeżeli jest technicznie i ekonomicznie możliwe, aby 4Players zablokował te treści z dalszego dostępu.
9.3 4Players nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, zgodność z prawem, kompletność i wartość ofert osób trzecich. Ponadto 4Players nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i kompletność informacji i danych dostarczonych przez osoby trzecie na stronie internetowej 4Players.
9.4 4Players nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji na używane oprogramowanie osób trzecich. 4Players wyraźnie wskazuje użytkownikowi, że używane oprogramowanie jest produkowane przez osoby trzecie i dlatego 4Players nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność oprogramowania. 4Odtwarzacze nie są zatem zobowiązani do wskazywania lub uniemożliwiania korzystania z oprogramowania osób trzecich w przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów, problemów lub nieprawidłowości, w szczególności niestabilności lub tych, które wpływają na przebieg gry i korzystanie z oprogramowania. Dotyczy to w szczególności oprogramowania serwerowego oferowanych gier, modyfikacji i oprogramowania do komunikacji głosowej.
9.5 4Players nie ponosi odpowiedzialności za treści osób trzecich, do których umożliwia jedynie dostęp w celach użytkowych (§ 8 Telemediengesetz). 4Players zwraca jednak uwagę, że może istnieć obowiązek blokowania korzystania z nielegalnych treści w rozumieniu niemieckiej ustawy o telemediach i że 4Players skorzysta z tego obowiązku zgodnie z postanowieniami niniejszych warunków.

10 Polityka anulowania rezerwacji
Prawo do odstąpienia od umowy
Oświadczenie o zamówieniu można anulować w ciągu 14 dni bez podania przyczyn w formie pisemnej (np. listownie, faksem, e-mailem) lub - jeśli towar został wysłany przed upływem terminu - również poprzez zwrot towaru. Okres ten rozpoczyna się po otrzymaniu niniejszej instrukcji w formie tekstowej. Jednakże w przypadku umów o dostawę towarów okres ten nie rozpoczyna się przed otrzymaniem towaru przez odbiorcę, a w przypadku umów o świadczenie usług - nie przed zawarciem umowy. W obu przypadkach termin nie rozpoczyna się również przed wypełnieniem naszych obowiązków informacyjnych zgodnie z art. 246 § 2 w związku z § 1 ust. 1 i 2 EGBGB, jak również naszych obowiązków zgodnie z § 312g ust. 1 zdanie 1 BGB w związku z art. 246 § 3 EGBGB. Terminowe wysłanie odwołania lub towaru jest wystarczające do dotrzymania terminu. Wycofanie należy przesłać na adres: 4players GmbH, Deelbögenkamp 4c, 22297 Hamburg, Niemcy, faksem: +49 (911) 28724625 lub pocztą elektroniczną na adres: payment@4players.de. Proszę użyć następującego adresu do zwrotu towaru: 4players GmbH, Deelbögenkamp 4c, 22297 Hamburg.
Konsekwencje anulowania
W przypadku skutecznego odwołania usługi otrzymane przez obie strony mają zostać zwrócone, a wszelkie uzyskane korzyści (np. odsetki) - zwrócone. Jeśli nie są Państwo w stanie zwrócić lub oddać nam otrzymanych usług i korzyści (np. korzyści z użytkowania) lub tylko częściowo lub w pogorszonym stanie, muszą Państwo zrekompensować nam ich wartość. Może to prowadzić do tego, że mimo to muszą Państwo wypełniać umowne zobowiązania płatnicze za okres do odwołania. Za pogorszenie się stanu przedmiotu i za każde jego użycie należy zapłacić odszkodowanie tylko wtedy, gdy użycie lub pogorszenie stanu wynika z obchodzenia się z przedmiotem, które wykracza poza kontrolę właściwości i funkcjonalności. Przez "testowanie właściwości i funkcjonalności" rozumiemy testowanie i wypróbowywanie poszczególnych towarów, tak jak jest to możliwe i typowe w sklepie detalicznym. Przedmioty, które mogą być wysłane pocztą kurierską, należy zwrócić na nasze ryzyko. Jeśli dostarczony towar odpowiada zamówionemu, a cena zwracanego towaru nie przekracza 40,- €, lub w przypadku wyższej ceny towaru, jeśli w momencie odstąpienia od umowy nie wnieśli Państwo jeszcze wynagrodzenia lub uzgodnionej umownie płatności częściowej, muszą Państwo pokryć regularne koszty przesyłki zwrotnej. W przeciwnym razie przesyłka zwrotna jest dla Ciebie bezpłatna. Towar, który nie może być wysłany pocztą kurierską, zostanie od Państwa odebrany. Obowiązek zwrotu płatności musi być spełniony w ciągu 30 dni. Termin rozpoczyna się dla Państwa od momentu wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub towaru, dla nas od momentu jego otrzymania.
Uwaga specjalna
W przypadku umów o świadczenie usług zawieranych na odległość prawo do odstąpienia od umowy wygasa przedterminowo, jeżeli umowa zostanie całkowicie zrealizowana przez obie strony na wyraźne życzenie, zanim skorzystają Państwo z prawa do odstąpienia od umowy.
- Koniec instrukcji odwołania -
Powyższe prawo do odwołania nie ma zastosowania, jeżeli czynność prawna może być przypisana do Twojej działalności handlowej lub zawodowej i/lub zawarłeś umowę w sklepie detalicznym.

11 Ochrona danych
Informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszym Data protection declaration.


4Players GmbH
Pełnomocnik ds. ochrony danych
Deelbögenkamp 4c
22297 Hamburg
datenschutz@4players.de


12 Postanowienia końcowe
12.1 4Players zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszych warunków użytkowania w przyszłości. Użytkownik zobowiązuje się do sprawdzania tych warunków w regularnych odstępach czasu pod kątem zmian lub uzupełnień. Przy każdym korzystaniu z Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na aktualnie obowiązującą wersję OWH.
12.2 Niniejsza umowa podlega wyłącznemu prawu Republiki Federalnej Niemiec. Jednolite międzynarodowe prawo sprzedaży (CISG) nie ma zastosowania. Wszelkie spory wynikające z lub związane z korzystaniem z usług 4Players opisanych powyżej lub niniejszych OWiZ podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Hamburgu, pod warunkiem, że użytkownik jest kupcem lub nie ma stałego miejsca zamieszkania w Niemczech, przeniósł swoje miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu za granicę po wejściu w życie tego warunku lub po tym, jak jego miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu jest nieznane w momencie wniesienia pozwu.
12.4Jeśli jedno lub więcej postanowień tej umowy jest lub stanie się nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień.
12.5 4Players stale stara się chronić swoich użytkowników i osoby trzecie przed naruszeniami prawa lub niezgodnymi z prawem treściami w Internecie. Użytkownicy, którzy odkryją jakiekolwiek naruszenie tych zasad i warunków, proszeni są o kontakt z 4Players.